Obaveze iznajmljivača

Ove upute namijenjene su osobama koji su već iznajmljivači ili koji to tek žele postati. Ovdje možete saznati što je sve potrebno uraditi kako biste postali iznajmljivač, te što su obaveze iznajmljivača tijekom obavljanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.
 
Na početku možete pronaći sažetak Zakona, Pravilnika i uredbi kojima podliježu osobe koje se bave pružanjem ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.
Svi navedeni zakoni i pravilnici mogu se pronaći na web stranicama Ministarstva turizma i Narodnih novina.
 
Upute su isključivo informativnog karaktera te se u njima nalaze izvadci iz zakona. Turistička zajednica općine Orebić ne snosi odgovornost uslijed eventualnih netočnosti ili promjene tih podataka.
 
PRIVATNI SMJEŠTAJ - PROMJENE U 2020.
 
1. PLAĆANJE PAUŠALA TURISTIČKE PRISTOJBE ZA POMOĆNE KREVETE
Člankom 12. novog Zakona o turističkoj pristojbi ( NN 52/2019 ) propisano je da osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaćaju godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za sve krevete, glavne i pomoćne.
 
Također počev od 1. siječnja ove godine ukinuti su razredi turističkih mjesta, te se visina paušala turističke pristojbe određuje u jednakom iznosu za sva mjesta na području pojedine općine ili grada. Konkretno za Općinu Konavle u 2020. godini paušal turističke pristojbe iznosi 350,00 kuna po krevetu (osnovnom i pomoćnom). 
 
Tijekom proteklih godina postojale su različite prakse u pisanju Rješenja o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu od strane županijskih Ureda državne uprave. U Rješenjima izdavanim do 31. kolovoza 2007. godine broj pomoćnih kreveta navodio u izreci Rješenja, a u Rješenjima izdanim nakon toga datuma pa sve do polovice prosinca 2019. godine broj pomoćnih kreveta navodio se u obrazloženju Rješenja.
 
Obzirom na naprijed navedenu različitu praksu po županijama, Ministarstvo turizma izdalo je slijedeće tumačenje ove situacije:
„Temeljem članka 12. Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/2019) iznajmljivači će plaćati godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za pomoćne krevete samo ukoliko su isti navedeni u izreci Rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu“.
„Pomoćni kreveti navedeni u obrazloženju Rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ne predstavljaju pravnu osnovu za naplatu godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe“.
 
Najnovijim izmjenama Pravilnika o kategorizaciji privatnog smještaja, koje su stupile na snagu 17. prosinca 2019. godine, izričito se kaže da se pomoćni kreveti navode u izreci Rješenja.
Sukladno naprijed navedenom, iz matičnih podataka u sustavu E-visitor bit će izbrisani podaci o pomoćnim krevetima u svim Rješenjima u kojima su oni navedeni u obrazloženu Rješenja (tj. u Rješenjima izdanim u periodu od 1. rujna 2007. do 15. prosinca 2019. godine), kako se ne bi stvaralo zaduženje paušala turističke pristojbe na iste. 
 
Svi iznajmljivači kojima su pomoćni kreveti navedeni u obrazloženju Rješenja mogu:
a) zadržati postojeća Rješenja i ne trebaju ih mijenjati. Međutim, u tom slučaju ne smiju niti primati goste niti oglašavati kapacitet koji uključuje pomoćne krevete.
b) ishodovati novo Rješenje u županijskom Uredu državne uprave u kojem će pomoćni kreveti biti navedeni u izreci Rješenja ukoliko koriste pomoćne krevete i to žele nastaviti i ubuduće. Time će biti u mogućnosti oglašavati pomoćne krevete i primati goste, ali i plaćati turističku pristojbu za iste.
 
Svi oni čija su Rješenja izdana prije 1. rujna 2007. godine i kojima su pomoćni kreveti navedeni u izreci Rješenja obvezni su plaćati paušal turističke pristojbe na iste, a ukoliko ih ne koriste trebaju ishodovati nova Rješenja kako ne bi podlegli obvezi plaćanja.
 
2. PLAĆANJE PAUŠALA TURISTIČKE ČLANARINE
 
(članak 11. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama)
Počevši od ove godine izmijenjen je i Zakon o članarinama u turističkim zajednicama na način da će fizičke osobe koja pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaćati godišnji paušalni iznos članarine za svaki krevet u sobi, apartmanu i kući za odmor (do sada se članarina plaćala u određenom postotku na ostvareni prihod).
Godišnji paušalni iznos članarine može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine, dakle istovremeno s paušalom turističke pristojbe. 
 
Osnovica za naplatu turističke članarine (broj kreveta, broj smještajnih jedinica u kampu te kapacitet za objekte za robinzonski smještaj) određuje se prema podacima iz sustava eVisitor.
Iznos paušala turističke članarine po krevetu propisat će ministar turizma posebnim Pravilnikom:
 
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_02_14_251.html 
 
Uplatnice za plaćanje turističke članarine bit će vidljive, jednako kao i uplatnice za plaćanje turističke pristojbe, na početnoj stranici vašeg E-visitora.
 
3. PREREGISTRACIJA / NOVA KATEGORIZACIJA PRIVATNOG SMJEŠTAJA KOJI POSLUJE PO RJEŠENJIMA IZDANIM PRIJE 1. RUJNA 2007. GODINE
 
Koristimo priliku podsjetiti vas i na odredbu članka 25. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, broj 99/18 od 17. studenoga 2018) vezano za novu kategorizaciju privatnog smještaja koji posluje po Rješenjima izdanim prije 1. rujna 2007. godine.
 
Iznajmljivači koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu temeljem Rješenja izdanim do 1. rujna 2007. ili temeljem Rješenja izdanog povodom zahtjeva podnesenog prije 1. rujna 2007. dužni su, radi nastavka pružanja ugostiteljskih usluga s pravom isticanja oznake za kategoriju (zvjezdice), podnijeti Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu sukladno odredbama ovoga Zakona i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 9/16., 54/16., 61/16. i 69/17.), u roku od:
 
dvije godine od stupanja na snagu ovoga Zakona, ako su Rješenje ishodovali do 31. prosinca 2000.
tri godine od stupanja na snagu ovoga Zakona, ako su Rješenje ishodovali u razdoblju od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2004.
četiri godine od stupanja na snagu ovoga Zakona, ako su Rješenje ishodovali nakon 31. prosinca 2004.
 
Ovo usklađivanje ne nameće se kao obveza obzirom da oni iznajmljivači koji neće htjeti podnijeti Zahtjev za usklađivanje, iz razloga što nemaju ili ne žele uložiti dodatna sredstva u uređenje objekta radi podizanja standarda, mogu nastaviti pružati ugostiteljske usluge, ali u tom slučaju gube prava na korištenje oznake kvalitete, što je u ovom slučaju kategorija–zvjezdica.
Dakle, i dalje će moći biti registrirani kao iznajmljivači, samo neće moći imati oznaku kvalitete.
 
 
UPUTE ZA IZNAJMLJIVAČE NA PODRUČJU OPĆINE OREBIĆ
 
TKO MOŽE BITI PRIVATNI IZNAJMLJIVAČ?
 
Sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti ugostiteljske usluge u domaćinstvu može pružati fizička osoba – građanin (u daljnjem tekstu: iznajmljivač). Iznajmljivačem se smatra državljanin Republike Hrvatske te državljani ostalih država članica Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije.
 
Ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu u smislu ovoga Zakona smatraju se sljedeće ugostiteljske usluge:
 
1. smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kojih je iznajmljivač vlasnik, do najviše deset soba, odnosno 20 kreveta, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti 
2. smještaja u kampu i/ili kamp-odmorištu, organiziranim na zemljištu kojeg je iznajmljivač vlasnik, s ukupno najviše deset smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina
3.doručka, polupansiona ili punog pansiona gostima kojima iznajmljivač pruža usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor.
 
KAKO POSTATI PRIVATNI IZNAMLJIVAČ?
 
ISHODOVATI RJEŠENJE O PRUŽANJU UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAĆINSTVU
Rješenje o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu izdaje Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji - Služba za gospodarstvo – Odjel za turizam, Dubrovnik, Ispostava Korčula
 
JAVITI SE S RJEŠENJEM U TURISTIČKU ZAJEDNICU OPĆINE OREBIĆ
Zrinsko Frankopanska 2
20250 Orebić
+385 (0)20 713 718
 
OBVEZE IZNAJMLJIVAČA NAKON ISHODOVANJA RJEŠENJA
 
POSTAVITI STANDARDIZIRANU PLOČU ZA OZNAČAVANJE VRSTE I KATEGORIJE OBJEKTA
Za sve iznajmljivače propisana je obveza postavljanja standardiziranih ploča za označavanje vrste i kategorije objekta. Standardiziranu ploču temeljem rješenja o razvrstavanju i/ili kategorizaciji može se naručiti / kupiti kod ovlaštenog proizvođača koji ima suglasnost Ministarstva turizma:
 
        Robi, obrt za usluge reklamiranja i pranje automobila
        Put Nina 129a, 23000 Zadar
        Tel: 023 220 655
        E-mail: reklame.mikic@gmail.com
 
        Kordun – marketing d.o.o.
        Matka Laginje 10, 47000 Karlovac
        Tel: 047 / 645 561; 645 066
        Fax: 047 / 645 559
        E-mail: prodaja-lav@kordun.hr
 
        Jaguar d.o.o.
        Hrvojeva 6, 21000 Split
        Tel: 021 343 888
        E-mail: jaguarst6@gmail.com
 
        Binar d.o.o.
        Livanjska 12, 21000 Split
        Tel: 021 344 442
        E-mail: binar@st.htnet.hr
 
 
PRIJAVA I ODJAVA TURISTA
Iznajmljivač je dužan u roku od 24 sata prijaviti / odjaviti boravak svakog gosta. Prijavljivati se može isključivo putem interneta tj. informacijskog sustava eVisitor. U turističko informativnom centrima TZO Orebić se možete nesmetano prijaviti i odjaviti unutar radnog vremena gdje je osigurano računalo sa pristupom internetu.
 
VODITI POSLOVNE KNJIGE
Formirati cjenik usluga – Iznajmljivač je dužan formirati cjenik usluga, pridržavati se istaknutih cijena, te ga vidno istaknuti u svakoj smještajnoj jedinici. Cjenik se ne ovjerava.
 
Izdavati račun - Račun za izvršenu uslugu izdaje se platitelju usluge, a mora sadržavati iznos sa cjenika pomnožen s brojem dana boravka, ime i OIB nositelja Rješenja. Račun mora sadržavati i eventualni odobreni popust. Jednu kopiju računa iznajmljivač zadržava za sebe.
 
Voditi knjigu Evidencija prometa - ova knjiga je evidencija izdanih računa, u koji se upisuju svi računi bez obzira jesu li naplaćeni. Obrazac se zaključuje na kraju svake godine.
 
PLAĆANJE TURISTIČKE PRISTOJBE ZA 2020. GODINU
 
Obveznici paušalnog plaćanja godišnji iznos paušala plaćaju u tri rate s dospijećem 31.07., 31.08. i 30.09. tekuće godine.
Za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu 350 kn po krevetu te na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu 200 kn po krevetu.
*napominjemo da će se turistička pristojba plaćati i za pomoćne ležajeve.
 
Iznajmljivači koji plaćaju boravišnu pristojbu po noćenju dužni su sami obračunavati iznos, te ga uplaćivati dva puta mjesečno. Preporuča se da tijekom turističke sezone izvršite usklađenje Vaših obveza sa zaduženjem u TZ kako bi se izbjegle moguće razlike.
 
Visina turističke pristojbe u 2020. godini za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost po osobi;
za razdoblje od 1.4. do 30.9. je 10 kn po noćenju, a ostalo razdoblje 7 kn po noćenju.
 
Visina turističke pristojbe za noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odmorišta) za razdoblje od 1.4. do 30.9. 8 kn po osobi, a za ostalo razdoblje 5 kn.
 
Visina turističke pristojbe u paušalnom iznosu za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge za smještaju domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište–robinzonski smještaj–500 kn–za svaku smještajnu jedinicu, a za smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište–robinzonski smještaj 250 kn–za svaku smještajnu jedinicu.
 
Kapacitet, odnosno broj gostiju u objektu vrste kamp odmorište i kamp odmorište –robinzonski  smještaj,  određuje  se  prema  broju  gostiju  koji  mogu  sigurno  u njemu  boraviti,  ali  do  najviše  deset  smještajnih  jedinica,  odnosno  30  gostiju istodobno,  u  koje  se  ne  ubrajaju  djeca  do  12  godina  starosti,  a  koji  kapacitet  je utvrđen rješenjem nadležnog ureda o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.
 
Iznos turističke pristojbe koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u godišnjem paušalnom iznosu, za sebe i članove uže obitelji iznosi:
*prvi član 60,00 kuna
*drugi član 60,00 kuna
*za svakog sljedećeg člana 25,00 kuna
 
ODLUKA O VISINI TURISTIČKE PRISTOJBE ZA 2020. GODINU
 
http://www.edubrovnik.org/wp-content/uploads/2019/09/Boravi%C5%A1na-pristojba-2020.pdf 
 
ODLUKA O VISINI TURISTIČKE PRISTOJBE ZA 2021. GODINU
http://www.edubrovnik.org/obavijesti-i-najave/odluka-o-visini-turisticke-pristojbe-za-2021-godinu/ 
 
PLAĆANJE POREZA I PRIREZA
O načinu plaćanja poreza i prireza obavijest šalje nadležna Porezna uprava. 
 
PLAĆANJE TURISTIČKE ČLANARINE ZA 2020. GODINU
 
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_52_991.html 
 
Turistička članarina uplaćuje se na IBAN račun: HR08 1001 0051 7308 27159  poziv na broj HR 67 – OIB uplatitelja/ vlasnika apartmana. U rubrici Primatelj upisuje se: Turistička članarina Orebić
 
PRIGOVOR POTROŠAČA
Iznajmljivači su dužni u svom objektu vidno istaknuti Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača te omogućiti svakom turistu da može podnijeti pismenu pritužbu ili prigovor na sve vrste usluga u vezi sa njihovim objektom, bilo to u vidu ispunjavanja knjige žalbe ili drugačije. Prilikom dostavljanja pismenog prigovora gost je dužan ostaviti svoje podatke (e-mail ili adresu) gdje će mu biti dostavljen pismeni odgovor (očitovanje) od strane domaćina i to u roku od 15 dana od zaprimanja pritužbe. Kopiju očitovanja koju je dostavio gostima domaćin je dužan čuvati uz prigovor koji je zaprimio od gosta.
 
OSIGURANJE GOSTA
Napominjemo da iznajmljivači koji turističku pristojbu plaćaju u paušalnom iznosu nisu obvezni osigurati goste od posljedica nesretnog slučaja. Iznajmljivač – obrtnik ili tvrtka obavezan je osigurati goste od posljedica nesretnog slučaja.
 
LIJEČNIČKA POTVRDA
Na temelju Pravilnika o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (Narodne novine, br. 78/2014), iznajmljivači više NISU DUŽNI pribavljati liječničko uvjerenje za sebe i članove svojih obitelji kao uvjet za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.
 
KUTIJA PRVE POMOĆ
Iznajmljivači su dužni u svakom objektu tj. svakoj smještajnoj jedinici zasebno imati kutiju prve pomoći.
 
RTV PRETPLATA
Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji od 8. prosinca 2010. godine, ("Narodne novine" 137/10) propisuje člankom 34. stavkom 8. da pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost, plaćanjem mjesečne pristojbe za jedan prijemnik u ugostiteljskom objektu stječu pravo korištenja triju dodatnih prijemnika u istom ugostiteljskom objektu bez plaćanja mjesečne pristojbe.
 
PLAN EVAKUACIJE
Plan evakuacije obvezno se primjenjuje na sve smještajne objekte iznajmljivača, neovisno o veličini i broju kreveta. Dovoljno je da sadrži prikaz tlocrta prostorija te propisane oznake i upute kojima će se osobe upozoriti na planirane evakuacijske putove i izlaze, na hrvatskom jeziku, a može biti istaknut i na stranom jeziku ukoliko se iznajmljuje strancima. 
 
GDPR – Uredba o zaštiti osobnih podataka
 
Obzirom da je prema Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka turiste potrebno jasno i nedvosmisleno informirati o svrsi prikupljanja i obrade osobnih podataka, Hrvatska turistička zajednica je za potrebe informiranja turista pripremila kratak tekst u kojem se navodi pravni temelj za prikupljanje i svrha obrade osobnih podataka koji se unose u eVisitor.
 
Također preporučamo da na internetskim stranicama www.azop.hr kontinuirano pratite relevantne objave, smjernice, preporuke i mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka vezane uz primjenu Opće uredbe.
 
 
Propisi iz turizma - MINT:
 
https://mint.gov.hr/pristup-informacijama/propisi/propisi-iz-turizma/107 
 
 
Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_05_52_990.html 
 
ODLUKA O PROGLAŠENJU ZAKONA O TURISTIČKOJ PRISTOJBI
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_52_992.html 
 
PRAVILNIK O NAJNIŽEM I NAJVIŠEM IZNOSU TURISTIČKE PRISTOJBE
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_07_71_1505.html 
 
Zakon o članarinama u turističkim zajednicama

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_52_991.htmlVyhledávání ubytování

Zůstaňte v kontaktu
Odkazy

Chorvatské turistické sdružení

TZ Dubrovačko-neretvanske Županije    Visit Pelješac


Chorvatské turistické sdružení