Obveze tijela javne vlasti

Tijela javne vlasti obvezna su na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati:

1)zakone i ostale propise koji se odnose na njihovo područje rada;

2)opće akte i odluke koje donose, kojima se utječe na interese korisnika, s razlozima za njihovo donošenje;

3)nacrte  zakona  i  drugih  propisa  te  općih  akata  za  koje  se  provodi  postupak savjetovanja s javnošću, u skladu s člankom 11. ovoga Zakona;

4)godišnje planove, programe, strategije, upute, izvješća o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti;

5)registre  i  baze  podataka  ili  informacije  o  registrima  i  bazama  podataka  iz  njihove nadležnosti i načinu pristupa i ponovne uporabe;

6)informacije o javnim uslugama koje tijelo javne vlasti pruža, na vidljivu mjestu, uz poveznicu na one koje pruža elektroničkim putem;

7)podatke  o  izvoru  financiranja,  proračun,  financijski  plan  ili  drugi  odgovarajući dokument kojim se utvrđuju prihodi i rashodi tijela javne vlasti te podatke i izvješća o izvršenju proračuna, financijskog plana ili drugog odgovarajućeg dokumenta;

8)informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima, uključujući popis korisnika i visinu iznosa;

9)informacije  o  postupcima  javne  nabave,  dokumentaciju  potrebnu  za  nadmetanje, informacije  o  izvršavanju  ugovora  i  druge  informacije  za  koje  postoji  obveza objavljivanja sukladno zakonu kojim se uređuje javna nabava;

10)obavijesti  o  raspisanim  natječajima,  dokumentaciju  potrebnu  za  sudjelovanje  u natječajnom postupku te obavijest o ishodu natječajnog postupka;

11)informacije o unutarnjem ustrojstvu tijela javne vlasti, s imenima čelnika tijela i voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim podacima za kontakt;

12)zaključke sa službenih sjednica tijela javne vlasti i službene dokumente usvojene na tim sjednicama te informacije o radu formalnih radnih tijela iz njihove nadležnosti na kojima se odlučuje o pravima i interesima korisnika;

13)obavijest  o  načinu  i  uvjetima  ostvarivanja  prava  na  pristup  informacijama  i ponovnu uporabu informacija na vidljivu mjestu, s podacima za kontakt službenika za informiranje,  potrebnim  obrascima  ili  poveznicama  na  obrasce  te  visinom  naknade  za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. ovoga Zakona;

14)odgovore  na  najčešće  postavljena  pitanja,  o  načinu  podnošenja  upita  graĎana  i medija, kao i ostale informacije (vijesti, priopćenja za javnost, podaci o aktivnostima), u svrhu informiranja javnosti o svom radu i ostvarivanju njihovih prava i izvršavanju obveza

2)Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na informacije za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama ovoga Zakona.


 
Nadalje, tijela javne vlasti su obvezna:
 
    · dostavljati određene dokumente u Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske 
    · osigurati javnost rada 
    · imenovati službenika za informiranje te dostaviti odluku o imenovanju službenika za informiranje u Registar službenika za informiranje i upoznati javnost sa službenim podacima o službeniku za informiranje 
    · voditi Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama 
    · rješavati zahtjeve za pristup informacijama i zahtjeve za dopunu/ispravak informacije u zakonskim rokovima, kao zahtjeve za ponovnu porabu informacija 
    · surađivati s neovisnim državnim tijelom za pristup informacijama te dostaviti izvješće o provedbi Zakona opravu na pristup informacijama za prethodnu godinu najkasnije do 31. siječnja (članak 60. Zakona). 


30.06.2017
Dokumenti

Unterkunft suchen

Bleiben Sie in Kontakt
Web Links

Croatische Zentrale für Tourismus

Offizielle Seite der touristischen Gemeinschaft der Gespanschaft Dubrovnik-Neretva    Visit Pelješac


Croatische Zentrale für Tourismus